در عرصه تبلیغات داشتن تجربه و تخصص برای ثمربخش بودن کمپین های پیشنهادی اجتناب ناپذیر است.شرکت سیما پخش پیام در طی سالیان متمادی در این راه استوار و با همواره رو به جلو حرکت کرده است.افتخارات و جوایز زیر نشان دهنده بخشی از نتیجه این تخصص و استمرار حرکت مثبت در این عرصه است.